عصر برده داری نوین از طریق امضا تعهدات الزام اورو

اخیرا لایحه ای در مجلس تصویب شده که به عنوان پیشگیری از وقوع جرم معروف است و اما باز هم زندانیان مهریه را از قلم انداخته اند و میتوانستند به برسی بپردازند چه عواملی باعث زندانی شدن این افراد میشود و در این لایحه پیشبینی لازم را انجام دهند اما متاسفانه انگار این افراد جز مملکت ما نیستند که بخواهند دلشان بحال انها بسوزد و راهکار نشان دهند تا به زندان نیایند و جرم مرتکب نشوند بگذریم بحث امروز من در مورد برده داری نوین است که متاسفانه در جامعه ما براحتی رواج یافته و اب از اب هم تکان نمیخورد و با اینکه بردگی از حدودیک قرن پیش منسوخ شده اخیرا نوع جدیدی از بردگی قانونی از طریق ازدواج قانونی به وجود امده که در این نوع برده گی نوع خاصی از جنسیت یک جامعه بر جنس مخالف خود حکومت میکنند (با استفاده از ابزارهای قدرتمند قانونی) و انها رامورد استثمار قرار میدهند-در توضیح این مطلب همین بس که بگویم زنان به پشتگرمی بازوی توانمند قانون مردان را چنان به بند  کشیده اندکه تا اخرین لحظه حیاتشان نمی توانند این حلقه غلامی را از گوش بیرون بیاورند و هر نوع

حامد فاتح ; ٥:٥٩ ‎ب.ظ ; جمعه ۱٢ تیر ،۱۳۸۸