سیر در عالم تجرد

انسان موجودی است حسابگر و در هر امری حساب سود و زیان خویش را می کند و ما هم الان می خواهیم یه حساب و کتاب کوچولویی با هم دیگه داشته باشیم هستین بسم ا...
چند نمون از تعهدات مرد
۱. مهریه اگر نتوانستی پرداخت کنی (ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی) یعنی جلب و دستبند و زندان !!! به همین سادگی و بر باد دادن حیثیت و آبرو و شرف و ......
۲. نفقه : اگر زنی به دادگاه مراجعه نمود و از شوهر به جرم ترک انفاق شکایت کیفری نمود و مثلاْ فرمودند شوهرم به من غذا (که یکی از مصادیق نفقه هست) نداده قاضی از شوهر رسید و فاکتورخواهد خواست و یا هر دلیل دیگری که خلاف ادعادی حاج خانم را ثابت نماید و الاد ا ن
۳.زن میتواند با استناد به حق حبس بی آنکه تمکین کند و از آک بودن در بیاید هم مهریه خود را تا ریال آخر بگیرد و هم تا استهلاک کامل مهریه مرد باید نفقه زن را نیز بدهد !!!!! جل الخالق
یه نمونه : پرونده ای در دااگاه مطرح شده که مطالبه مهریه با استناد به حق حبس هست مهریه ۱۳۰۰ سکه هست مرد معسر و مفلس و بلکه مفلوک است لذا دادگاه به نیم سکه در ماه حکم کرده یعنی ۲۶۰۰ ماه !!! و گفته شوی عزیز شما در مدت ۲۶۰۰ ماه هم باید مهر زن را پرداخت کنی و هم نفقه ایشان را و ایشان هم تا استهلاک کامل مهریه می تواند تمکین نکند بعد از اینکه تمام مهر را پرداختید (که ماهییت اصلی آن هدیه است از سوی مرد به همسر مهربانش) زن باید تمکین کند و اگر بعد از ۲۲۰ سال تمکین نکرد شما دادخواست تمکین می دهید و ما هم خواهیم گفت امکان الزام زن به تمکین وجود ندارد و این بر خلاف عفت عمومی است که ما بگوییم مامور دست و پای زن را بگیرد تا شما با او نزدیکی کنید !!!!!
تنها تکلیف زن: تمکین که فاقد ضمانت اجرایی است البته تکالیف دیگری هم در قانون برای زن وجود دارد مانند حسن معاشرت و معاضدت در تربیت اولاد و سکونت در منزلی که شوهر تعیین می کند) که به طریق اولی فاقد ضمانت اجرایی خواهد بود !!!!
پس تنها  فایده ای که ازدواج برای زوج(مرد!) در کنار خطرات بلقوه و بلفعل!! آن دارد التذاذ جنسی است که آن هم به مرحمت زن بستگی داشته و ضمانت اجرایی ندارد و بیشتر بحث اخلاقی است تا حقوقی !!!
شما خودتان قضاوت بفرمایید ولی خواهشاْ انصاف رو فراموش نکنید.
البته اگر بنده بعد از سی سال و اندی زندگی به گناه آلوده شدم و زنی را هم با خود به ورطه فساد و تباهی رهنمون شدم !!! و دختری هم ترشیده شد باز خواهشاْ انصاف فراموش نشود-- خوب دوستان عزیزنتجه اینکه سیر در عالم تجرد تنها راه است اگر نیست بفرمایید راه حل مشکل چیست ویا اینقدر سازمان جوانان و ارگانهای دولتی امار ندهند هوار نکشند که امار ازدواج کم است و کشور با بحران جوانان مجرد دم بخت حدود٣میلیون نفر روبروست (که بیش از همه زنان از این مسئله متضرر میشوند چون زمان مادر شدنشان تا حدود ۴٠ سالگی است )جدای از بحث مشکلات مسکن و کار و هزینه عروسی ...که مشکلاتی هستند با بار مالی سنگین واقعی وحل کردنشان بسیار سخت -اما این قوانین دست و÷ا گیر را که میشود کمی تقلیل داد ونه نیاز به ردیف بودجه داردو نه  هزینه ای و حداقل نیمی از نگرانیها و ترس از اینده ازدواج رفع خواهد شد

حامد فاتح ; ۱:٥٦ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٠ فروردین ،۱۳۸۸