نحوه محاسبه ارزش به روز مهریه

نحوه محاسبه ارزش به روز مهریه

مهریه: مقدار مال یا وجهی است که به هنگام عقد ازدواج یا پس از آن شوهر در عوض تمتع به زن می دهد و باید مقدار آن معلوم باشد.بان معنی مهر در عربی بر وزن شهر مستعمل است.(اقرب الموارد) «نقل از فرهنگ معین»

طبق ماده 1082 قانون مدنی:

به مجرد عقد ، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد درآن بنماید .

تبصره - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

آئین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید . ( این تبصره در تاریخ 29/4/1376 الحاق شده است )

آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی

ماده 1- چنانچه مهریه وجه رایج باشد مرجع صالح بنابه درخواست هر یک از زوجین میزان اّن را با توجه به تغییر شاخص قیمت سال زمان تادیه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و تعیین می نماید0

تبصره : در صورتی که زوجین در حین اجرای عقد در خصوص محاسبه و پرداخت مهریه وجه رایج به نحو دیگری تراضی کرده باشند مطابق تراضی ایشان عمل خواهد شد.

ماده 2 - نحوه محاسبه مهریه وجه رایج بدین صورت است :

متوسط شاخص بها در سال قبل ، تقسیم بر متوط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضربدر مهریه مندرج در عقدنامه .

ماده 3 - در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود .

ماده 4 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام موارد زیر می باشد:

الف : شاخصهای بهای سالهای قبل از اجرای این قانون را تهیه و در اختیار قضاییه قرار دهد0

ب : شاخص بهای مربوط به هر سال را به طور سالیانه حداکثر تا پایان خرداد ماه تهیه و به قوه قضائیه اعلام نماید0

ماده 5 - دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند درمحاسبه میزان مهریه وجه رایج مطابق ماده (2) و در تعیین تغییرشاخص قیمت مهریه براساس شاخصهای مقرر در ماده (4) این اّئین نامه اقدام نمایند0

ماده 6 - در صورتی که زوجه برای وصول مهریه به دادگاه صالح دادخواست تقدیم نماید هزینه دادرسی به میزان بهای خواسته بر اساس مهرالمسمی با زوجه است و در صورت صدور حکم به نفع وی ، زوج علاوه بر پرداخت مهریه طبق ضوابط این اّئین نامه مسئول پرداخت هزینه دادرسی به مقدار مهرالمسمی و ابطال تمبر به میزان مابه التفاوت خواهد بود0

ماده 7 - در صورتی که زوج تقاضای صدور اجازه طلاق نماید دادگاه مکلف به تعیین تکلیف مهریه براساس این اّئین نامه و بر طبق ضوابط و مقررات جاری خواهد بود0

 


با توجه به موارد بالا:

روش محاسبه به نرخ رو:

ابتدا عدد شاخص سال مورد محاسبه را تقسیم بر عدد شاخص سال ازدواج می کنیم سپس حاصل این تقسیم را در میزان و مقدار مهریه مندرج در سند ادواج ضرب می نماییم. آنگاه میزان مهریه به نرخ روز به دست می آید.

مثال :چنانچه مهره زنی در سال 79 مبلغ 000/000/50 رال باشد و در سال 1383 مهریه خود رامطالبه نماید ابتدا باید عدد شاخص کل بهای کالا در سال 83 را طبق جدول بانک مرکزی، 46/274 بوده را تقسیم بر شاخص کل بهای کالا در سال 79 که بر اساس جدول مذکور 71/159 است ، کرد و حاصل به دست آمده را ضرب در مهریه منرج در سند ازدواج وی (000/000/50 ریال) نموده تا میزان مهریه زوجه در سال 83 (سال مطالبه مهریه) طبق شاخص جدول پایین به دست آید.

ریال 485/924/85=000/000/50×71/185 تقسیم بر  46/274

 نمایش جدول شاخص مهریه  از سال 1315 تا سال 1383 در ادامه مطلب

(نقل لز سایت hoghugh85.blagfa.com


46/274

سال

عدد شاخص

سال

عدد شاخص

سال

عدد شاخص

۱۳۱۵ ۰۵/۰ ۱۳۳۸ ۸۱/۰ ۱۳۶۱ ۲۶/۵
۱۳۱۶ ۰۷/۰ ۱۳۳۹ ۸۸/۰ ۱۳۶۲ ۰۴/۶
۱۳۱۷ ۰۷/۰ ۱۳۴۰ ۸۹/۰ ۱۳۶۳ ۶۷/۶
۱۳۱۸ ۰۸/۰ ۱۳۴۱ ۹۰/۰ ۱۳۶۴ ۱۳/۷
۱۳۱۹ ۰۹/۰ ۱۳۴۲ ۹۱/۰ ۱۳۶۵ ۸۲/۸
۱۳۲۰ ۱۳/۰ ۱۳۴۳ ۹۵/۰ ۱۳۶۶ ۲۶/۱۱
۱۳۲۱ ۲۵/۰ ۱۳۴۴ ۹۵/۰ ۱۳۶۷ ۵۲/۱۴
۱۳۲۲ ۵۴/۰ ۱۳۴۵ ۹۶/۰ ۱۳۶۸ ۰۵/۱۷
۱۳۲۳ ۵۵/۰ ۱۳۴۶ ۹۶/۰ ۱۳۶۹ ۵۸/۱۸
۱۳۲۴ ۴۷/۰ ۱۳۴۷ ۹۸/۰ ۱۳۷۰ ۴۳/۲۲
۱۳۲۵ ۴۲/۰ ۱۳۴۸ ۰۱/۱ ۱۳۷۱ ۹۰/۲۷
۱۳۲۶ ۴۴/۰ ۱۳۴۹ ۰۳/۱ ۱۳۷۲ ۲۶/۳۴
۱۳۲۷ ۴۹/۰ ۱۳۵۰ ۰۹/۱ ۱۳۷۳ ۳۲/۴۶
۱۳۲۸ ۵۱/۰ ۱۳۵۱ ۱۵/۱ ۱۳۷۴ ۱۹/۶۹
۱۳۲۹ ۴۲/۰ ۱۳۵۲ ۲۸/۱ ۱۳۷۵ ۲۶/۸۵
۱۳۳۰ ۴۶/۰ ۱۳۵۳ ۴۸/۱ ۱۳۷۶ ۱۰۰
۱۳۳۱ ۴۹/۰ ۱۳۵۴ ۶۳/۱ ۱۳۷۷ ۰۸/۱۱۸
۱۳۳۲ ۵۳/۰ ۱۳۵۵ ۹۰/۱ ۱۳۷۸ ۸۳/۱۴۱
۱۳۳۳ ۶۲/۰ ۱۳۵۶ ۳۷/۲ ۱۳۷۹ ۷۱/۱۵۹
۱۳۳۴ ۶۳/۰ ۱۳۵۷ ۶۱/۲ ۱۳۸۰ ۹۱/۱۷۷
۱۳۳۵ ۶۸/۰ ۱۳۵۸ ۹۱/۲ ۱۳۸۱ ۹۸/۲۰۵
۱۳۳۶ ۷۱/۰ ۱۳۵۹ ۵۹/۳ ۱۳۸۲ ۱۸/۲۳۸
۱۳۳۷ ۷۲/۰ ۱۳۶۰ ۴۲/۴ ۱۳۸۳ ۴۶/۲۷۴

حامد فاتح ; ٥:٠۳ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٢ فروردین ،۱۳۸۸